Noderīgi

Biedri

Kas ir kredītbiroji?

Kredītbiroji ir uzņēmumi, kas veic privātpersonu un juridisko personu kredītspējas vērtējumu, balstoties uz apkopoto informāciju no dažādiem datu avotiem – komersantiem, publiskas informācijas avotiem, valsts reģistriem. Kredītbirojus var salīdzināt ar kredītreitingu aģentūrām - kredītreitingu aģentūras novērtē valstis un lielus uzņēmumus, savukārt kredītbiroji darbojas mikrolīmenī, vērtējot privātpersonas un mazāka līmeņa uzņēmumus.

Ko dara kredītbiroji?

Kredītbiroji veic datu apkopošanu un apstrādi, analizē kredītspēju un novērtē kredītriskus, nodrošina kredītspējas vērtēšanai nepieciešamo informāciju, kā arī kredītinformācijas apmaiņas kontroles mehānismu. Kredītbiroji apstrādā datus, kas ļauj saimnieciskās darbības veicējiem, kredītbiroja dalībniekiem, pirms līguma noslēgšanas novērtēt potenciālā klienta spēju uzņemties finansiālās saistības.

Kur Latvija ir ceļā uz kredītbiroju veidošanu?

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar dažādu nozaru pārstāvjiem ir izstrādājusi Kredītbiroju likumu, kurā noteikti kredītbiroja darbības un kredītinformācijas apstrādes nosacījumi, kredītinformācijas glabāšanas termiņi, kā arī kredītinformācijas izsniegšanas noteikumi un atbildība par kredītinformācijas apstrādi. Likumprojekts ir apstiprināts Ministru kabinetā un virzīts izskatīšanai Saeimā. Pašlaik tiek plānots, ka jaunais likums varētu stāties spēkā šī gada nogalē.
Ekonomikas ministrijas izstrādātajā Kredītbiroju likumprojektā paredzēts, ka kredītbiroji būs tiesīgi apkopot kredītinformāciju no kreditoriem (saimnieciskās darbības veicējiem) par saistību izpildes pārkāpumiem (parādiem), kā arī no Valsts informācijas sistēmām, kuru informācija jau patreiz tiek ņemta vērā, vērtējot personas kredītspēju.
Kredītbiroji neveidos atsevišķus reģistrus, bet gan pēc kredītdevēja pieprasījuma apkopos datus par saistību izpildes pārkāpumiem, kā arī kredītinformāciju no Kredītu reģistra un attiecīgām valsts informācijas sistēmām.
Pasaules prakse rāda, ka kredītbiroju darbības rezultātā palielinās ne tikai kredītresursu pieejamība, bet arī uzlabojas finansiālo saistību izpildes disciplīna valstī ilgtermiņā (Pasaules Bankas atzinums). Tāpēc tiek paredzēts, ka ar dinamisku kredītbiroju darbības attīstību tiks uzlabota kredītinformācijas apmaiņa Latvijā – tā kļūs skaidrāka, ātrāka, ērtāka un nepieciešamā kredītinformācija būs pieejama vienuviet.

Kāds ieguvums no kredītbiroju darbības Latvijā būs iedzīvotājiem?

Kredītbiroju apkopotā kredītvēsture ļaus uzņēmumiem objektīvāk un ātrāk novērtēt potenciālā klienta kredītrisku. Līdz ar to sagaidāmi labāki piedāvājumi iedzīvotājiem. Pie zema kredītriska uzņēmums klientam var piedāvāt labākus darījuma nosacījumus, piemēram, nekustamā īpašuma, auto, sadzīves tehnikas vai sava biznesa finansējumam. Laba kredītvēsture pastiprinās konkurenci starp komersantiem par labākajiem klientiem, kas dos iespēju iedzīvotājiem saņemt labākus piedāvājumus. 
Uzlabojumi kredītinformācijas apmaiņā ļaus samazināt ļaunprātīgo nemaksātāju radītos zaudējumus, kuru kompensēšana patreiz ir iekļauta pārējo klientu pakalpojumu cenās. Tāpat kredītbiroji palīdzēs sniegt objektīvu izvērtējumu par cilvēku iespējām un potenciālajiem riskiem saistību izpildē. Līdz ar to tiks samazināts to cilvēku skaits, kuri nespēj izpildīt uzņemtās saistības. 

Kāds ieguvums no kredītbiroju darbības Latvijā būs uzņēmumiem?

Uzņēmumiem kredītbiroji paladzēs novērtēt sadarbības partneru biznesa risku. Līdz ar to uzņēmumi varēs sevi labāk pasargāt no zaudējumiem, ko rada nenomaksāti rēķini un sliktie debitori. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā samazināsies uzņēmumu tiešie zaudējumi no negodprātīgajiem saistību nepildītājiem un palielināsies kopējais darījumu skaits.  Kredītatskaitei ieņemot arvien nozīmīgāku vietu klienta kredītspējas vērtēšanas un lēmuma par sadarbības uzsākšanu procesā, pieaugs pozitīvas kredītvēstures vērtība. Laba kredītvēsture atvieglos kredītu pieejamību. Tādēļ ar laiku klienti būs motivēti veikt maksājumus laikus, lai uzlabotu savu kredītvēsturi un saņemtu labākus piedāvājumus. Tas veicinās maksāšanas disciplīnu un samazinās kavēto saistību apjomu. Līdz ar to uzņēmēji varēs atbrīvot investīcijām finanšu resursus, kas pašlaik ir nepieciešami debitoru parādu segšanai.  Uzņēmumiem būtisks aspekts kredītrisku izvērtēšanā ir ērta un ātra piekļuve informācijai. Tā kā kredītbiroji apkopos informāciju no dažādiem avotiem un kredītbiroju dalībniekiem tā būs pieejama vienkopus, tas ļaus palielināt pasūtījumu apstrādes ātrumu un samazināt uzņēmumu izmaksas par darījumu risku kontroli.

Kā tiks nodrošināta datu drošība?

Kredītbiroju darbību Latvijā regulēs Kredītbiroju likums un Fizisko personu datu aizsardzības likums. Lai nodrošinātu iedzīvotāju datu drošību un darbību atbilstoši normatīvajam regulējumam, kredītbiroju licencēšanu un uzraudzību veiks Datu Valsts inspekcija.
Lai uzņēmumi saņemtu personas kredītatskaiti, būs nepieciešama konkrētās personas piekrišana - katrs datu pieprasījums tiks fiksēts un personai būs tiesības saņemt informāciju par to, kas un kad ir pieprasījis tās datus. Tādējādi, izmantojot kredītbiroju, iedzīvotāji varēs kontrolēt savu datu pareizību un izmantošanu. Ja informācija būs kļūdaina vai novecojusi, to varēs izlabot.
Datu apmaiņā starp kredītbiroju un tā dalībnieku tiks piemērots abpusējas informācijas sniegšanas princips („reciprocity principle”), kas nozīmē, ka dalībniekam būs tiesības saņemt datus no kredītbiroja par saviem klientiem noteiktajiem mērķiem, ja tas pats sniedz datus kredītbirojam. Šis princips gan neatceļ attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu prasības, ja tie nosaka ierobežojumus ziņu saņēmēju lokam vai sniedzamo ziņu apjomam. Kredītatskaites pieprasīšanas mērķis var būt tikai kredītspējas vērtēšana un ar to saistīti Kredītbiroju likumā definētajie mērķi. Citiem mērķiem uzņēmums informāciju nedrīkst pieprasīt.

Banku ziņas

„DNB Latvijas barometrs”: Ilgtermiņā finansiāli droši jūtas vien 10% Latvijas iedzīvotāju
Noslēdzošā „DNB Latvijas barometra” pētījuma rezultāti apliecina, ka Latvijas iedzīvotāji savā ikdienā aizvien vēl izjūt ekonomiskā...


FKTK un ABLV Bank paraksta administratīvo līgumu
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un ABLV Bank, AS šodien noslēdza administratīvo līgumu par FKTK pārbaudēs konstatētajiem pārk...


Globālajā izaugsmē trūkst pārliecības
Šogad pasaules ekonomikas izaugsme saglabāsies anēmiska un trausla. IKP pieaugums 35 Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas valstīs...


Savus kredītmaksājumus apdrošina katrs otrais jauna mājokļa kredīta ņēmējs
2015. gadā SEB bankas mājokļa kredīta ņēmējiem, kuri izvēlējās apdrošināt savus kredītmaksājumus, atlīdzībās par pārejošu darba nespēju ...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte