Skip to main content

Pensiju fondu apskats

pensiju fondu apskats

Pensiju fondu apskatā Latvijas Finanšu nozares asociācija (FNA) analizē pensiju fondu (pensiju 2. un 3. līmeņa) darbību: ienesīgumu, ieguldījumu struktūru, attīstības tendences un aktuālās norises pārvaldītāju darbībā un regulējumā. Apskatu gatavo FNA Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību komiteja un Privāto pensiju fondu komiteja, balstoties uz publiski pieejamajiem un asociēto biedru sniegtajiem datiem.

Informatīvi – Pensiju sistēma Latvijā

Valsts fondētā pensiju shēma

Pensiju sistēmas 2. līmenī papildu uzkrājums pensijai veidojas, daļu no cilvēka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ar pensiju pārvaldītāja (fonda) starpniecību ieguldot akcijās, obligācijās un citos vērtspapīros, kā arī banku depozītos. Līdz ar to, stabilas ekonomikas apstākļos pensijas kapitāls pieaug straujāk, nekā inflācija un vidējā darba alga valstī.

2022. gada beigās Latvijā bija 7 valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji, kas piedāvā 29 pensiju plānus, no tiem 6 konservatīvos plānus, 3 sabalansētos un 20 aktīvos plānus. Papildus informāciju par 2. līmeņa pensijām atradīsiet vietnē – manapensija.lv/lv/pensiju-2-limenis.

Privātie pensiju fondi

Pensiju sistēmas 3.līmenis ir iespēja veidot papildu uzkrājumus savai nākotnes pensijai – iemaksas brīvprātīgi veic pats cilvēks vai viņa darba devējs, tās tiek ieguldītas kādā no privāto pensiju fondu administrētiem pensiju plāniem. Pensiju 3. līmeņa kapitāls tiek uzkrāts un ieguldīts finanšu tirgos.

Latvijā darbojas 6 privātie pensiju fondi, kas piedāvā 21 dažādu pensiju plānu. Tie atšķiras gan pēc līdzekļu ieguldīšanas stratēģijas, gan pēc ieguldījumu valūtas. Sīkāku informāciju par 3. pensiju līmeni, tostarp, vēsturiskos un aktuālos statistikas datus, atradīsiet – manapensija.lv/lv/pensiju-3-limenis.

Aktuālā pensiju plānu statistika

2. Līmeņa pensiju plānu statistika

Balstoties uz manapensija.lv un pensiju fondu sniegtajiem datiem, Finanšu nozares asociācija ir izveidojusi pārskatāmus grafikus, kuros aplūkot, kā šo gadu laikā ir veicies pensiju 2. līmeņa fondu pārvaldītājiem.

Pensiju 2. līmeņa kopējo aktīvu vērtība

Pensiju 2. līmeņa kopējo aktīvu vērtība sadalījumā pa plānu veidiem

Pensiju 2. līmeņa plānu ienesīgums

[*] divu, trīs, piecu un desmit gadu ienesīgums izteikts gada procentos. | Aktualizēts: 31.12.2021.

Aktīvu sadalījums pa aktīvu veidiem

[*] miljoni EUR un %

Aktīvu sadalījums pa pensiju plānu veidiem

Aktualizēts: 2021. gadā, miljoni EUR un %

Aktīvu sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem

[*] miljoni EUR un %

Aktīvu sadalījums pa ģeogrāfiskajiem tirgiem pa pensiju plānu veidiem

Aktualizēts: 2021. gadā, miljoni EUR un %

Inflācijas ietekme uz pensiju 2. līmeņa peļņu

3. Līmeņa pensiju plānu statistika

Pensiju plānu ienesīgums, balstoties uz Finanšu nozares asociācijas asociēto biedru sniegtajiem datiem, aprēķināts kā pārskata perioda atsevišķo mēnešu ienesīguma saliktais rezultāts no attiecīgā periodā gūtās bruto peļņas atskaitot līdzekļu pārvaldītāju un turētājbanku komisijas un ir izteikts gada procentos. Tiesa, šajā gadījumā nav ņemtas vērā privāto pensiju fondu komisijas.

Pensiju 3. līmeņa plānu datu apkopojums

Dati aktualizēti: 30.06.2022.