Skip to main content

Latvijas makroekonomikas apskats

Latvijas makroekonomikas apskats

Latvijas makroekonomikas apskats sevī ietver Latvijas Bankas apkopoto makroekonomisko datu grafikus. Tajos attēloti galvenie makroekonomiskie rādītāji, tādi kā inflācija, bezdarbs, iekšzemes kopprodukts u.c. Pārsvarā datu atspoguļošanas intervāls ir pēdējo gadu griezumā. Ja Jums ir nepieciešami plašāki un detalizētāki dati, iesakām aplūkot Ekonomikas ministrijas sagatavo ekonomikas apskatu, kā arī Makroekonomika.lv apkopotos galvenos tautsaimniecības rādītājus.

Patēriņa cenas

Inflācija, SPCI

(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Pamatinflācija

(izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Inflācija, PCI

(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Reālais sektors

Iekšzemes kopprodukts 1

(faktiskajās cenās; milj. eiro)

Iekšzemes kopprodukts 2

(salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Iekšzemes kopprodukts 3

(salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējo periodu)

Apstrādes rūpniecības produkcija

(salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Mazumtirdzniecības apgrozījums

(salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Ārējais sektors

Preču un pakalpojumu eksports 1

(milj. eiro)

Preču un pakalpojumu eksports 2

(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Preču un pakalpojumu imports 1

(milj. eiro)

Preču un pakalpojumu imports 2

(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Tekošais konts 1

(milj. eiro)

Tekošais konts 2

(% no IKP)

Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā

(darījumi; milj. eiro)

Darba tirgus

Faktiskā bezdarba līmenis

(% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem)

Reģistrētā bezdarba līmenis

(% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem)

Bruto darba alga

(nominālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Neto darba alga

(reālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Valsts finanses

Konsolidētā kopbudžeta bilance 1

(pārskata periodā; milj. eiro)

Konsolidētā kopbudžeta bilance 2

(kopš gada sākuma; milj. eiro)

Valsts un pašvaldību parāds 1

(milj. eiro)

Valsts un pašvaldību parāds 2

(% no IKP)

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumi 1

(atlikums; milj. eiro)

Rezidentu noguldījumi 2

(atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Kredīti rezidentiem 1

(atlikums; milj. eiro)

Kredīti rezidentiem 2

(atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Kredītu procentu likme nefinanšu sabiedrībām